söndag 24 maj 2015

Tron utan gärningar är död

Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Jak. 2:17

En eld som producerar varken värme eller ljus kan knappast kallas för eld. Den är värdelös. Och så är det också med oss. Om vår tro inte visar sig i gärningar är den värdelös. Gud säger t o m att den är död. Våra kristna syskon kan pejla vår tros hälsa genom gärningarna som vi frambringar. När vi vänder ryggen mot en broder eller syster som behöver hjälp, visar vi en sjuk tro. När vi knotar och klagar, visar vi att vår tro är svag. Och när vi håller oss borta från kyrkan och församlingen, måste vi inse att vår tro är döende.

Hur kan en svag tro bli styrkt? Vi kan be om en starkare tro, men starkare blir den först när vi brukar nådemedlen. Att dagligen gå tillbaka till vårt dop, genom syndabekännelsen och avlösningen börjar vi om på nytt. Att lyssna på Guds ord gör att vi växer till i kunskap om Gud, som vår tro baseras på. Att delta i Herrens måltid ger oss den mest intima erfarenhet som vi kan ha med Gud på jorden. Dessa saker är nådemedel genom vilka den helige Ande skapar, styrker och bevarar tron. Så som Luther skrev i sin förklaring till den tredje artikel av den apostoliska trosbekännelsen: "Den helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro." Må Gud ge dig en tro som flödar över i goda gärningar när den helige Ande styrker och bevarar din tro. Amen.

Bön: Helige Ande, välsigna oss genom dina dyrbara nådemedel så att vår tro frambringar ett överflöd av gärningar som är behagliga inför Dig. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar