tisdag 29 november 2011

Kristendomen handlar om Honom som är präst, kung och profet


Att Jesus är Guds utvalde tjänare ser vi av den titel som Bibeln ger Honom. Han kallas "Kristus" eller "Messias". Kristus är inget efternamn eller tilläggsnamn för Jesus. Kristus betyder på grekiska "den smorde" och Messias är hebreiska för "den smorde".

l GT insatte man kungen. Man markerade att en person gick in i sitt ämbete som kung genom att gjuta olja över hans huvud. Också Kristus har blivit smord. l Lukas 4:18 säger Han:
  
"Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig"


 Kristus har alltså blivit smord, insatt i sitt ämbete genom den helige Ande. 

Han är överstepräst, därför att Han bar fram sig själv som ett offer inför Gud, när Han sonade hela världens synd på korset, Han är Profeten därför att Han undervisar och lär genom sina utvalda tjänare i predikoämbetet och Han är kung, därför att Han regerar i de troendes hjärtan genom evangelium i Ord och sakrament.

måndag 28 november 2011

Kristendomen handlar inte om makt, utan om förlåtelse


"Han skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra på gatorna." (Matteus 12:19)

Kristus, Guds utvalde tjänare, sökte inte berömmelse från människor.  Mänsklig uppvisning, jordisk härlighet och liknande var inte orsaken till att Gud lät sig födas som människa i Kristus.

Han kom för att som Herrens ödmjuke tjänare dö för hela världens synd, försona all vår skuld på korset och uppstå till rättfärdiggörelse för hela världen. 

Han vill inte ha vår nyfikenhet eller lystnad, Han vill ha våra synder. Han skänker inte världslig makt åt sina undersåtar, utan syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet.

Kristendomen förkunnar ingen brödkung


När Kristus gjorde ett av sin brödunder så drog Han hela folkets uppmärksamhet till sig. Men det var inte en uppmärksamhet skapad av Hans livgivande Ord. Johannes skriver. "Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam."(Joh.6:15)

Folket var inte intresserad av Honom som Frälsaren, utan som en jordisk kung, en som kunde göra märkliga tecken och under och kanske leda ett uppror mot den romerska ockupationsmakten.

När folket till slut får tag på Honom och kräver att Han skall göra ett nytt brödunder, så får  de svaret:
  
"Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.'
 Då sade de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" Jesus svarade. 
 "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta."(Joh.6:33-35)

Vad människor i allmänhet vill ha är något att fylla sina bukar med, man vill ha makt, ära och rikedom. Men Kristus är inte en kung i den bemärkelsen. Han är en kung som skänker evigt liv, Han är den som släcker den andliga hunger och törst som kommer av synden och skulden.

Mänskliga kungar, regeringsmän och politiker vill ha PR, uppmärksamhet och valpropaganda. Kristus är den himmelske kungen som kom till vår värld, såsom Gud i en enkel  judisk mans skepnad, Han är den som idag ständigt kommer till oss i ödmjukhet och stillhet, genom Ordet och sakramenten.

söndag 27 november 2011

Kristendom är inte sensationsmakeri


Vi läser vi om Kristus att "många följde honom, och han botade dem alla" (Matteus 12:15), men, fortsätter texten: "Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var".

  Det var inte så att Kristus ogillade att människor kom till Honom och Han ogillade inte heller att man berättade det glada budskapet om syndernas förlåtelse. Men Kristus undanbad sig sensationsmakeri av flera skäl. Människor skulle inte komma till Honom för att Han var en kändis, människor skulle inte dras till Honom för att få sin nyfikenhet stillad. Nej, Hans verksamhet bestod i att förkunna Ordet, det budskap Gud Fadern anförtrott Honom med. Till Hans Ord skulle människor sätta sin tro, inte till alla de övernaturliga manifestationer som kantade Hans väg. Till tvivlaren Thomas säger Kristus:

 "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

lördag 26 november 2011

Kristen?


 "Sverige är ett kristet land". Ett sådant uttalande kan man ibland höra från människor. 80% av Sveriges befolkning tillhör ju folkkyrkan och en stor del är vigda och döpta i kyrkorum. På samma sätt är det vanligare att man begraver sina döda i en folkkyrklig  begravningsgudstjänst än med s.k. "borgerlig begravning". Är Sverige ett kristet land?

Vi kan ju tänka på att namnet "kristen" kommer av "Kristus". Luther säger i en predikan: "Därför kallas ingen kristen för att han gör mycket utan därför att han tar och hämtar något av  Kristus".(Kyrkopostilla, Skellefteå, 1987, vol 2, s.387 § 6)  Kristendom har alltså med Kristus att göra. 

Kristendom är inte tradition, utan att man förtröstar på Kristus.

fredag 25 november 2011

Att inte våga lita på Guds ord och löfte är inget fint


Jesus säger:

”Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få.

Gud vill ge oss allt genom tron på Hans Ord, syndernas förlåtelse, barnaskap hos honom, evigt liv.

Låt oss tro honom på hans Ord.


Att inte mäta upp, det är att inte ha tro. Det är att inte lita på Hans löften, att förtrösta på Hans Ord. I vissa pietistiska kretsar tycker man det är fint att kräla omkring i sin egen ovärdighet och inte våga tro sig vara förlåten för Kristi skull. Men det är inget fint med att inte tro Gud på Hans Ord när han säger att våra synder är förlåtna i Kristi blod.

”Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.’"

Att säga att Gud visserligen förlåter, men inte mig, det är att göra Gud till lögnare.

Skriften säger:

”Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.” (1Joh. 5:10, 11)

Gud vill att vi skall tro att han skänkt oss evigt liv och det livet är i hans Son,  i korset och i försoningen.

”Hör, du som har öron att höra med!’ Och han sade: ’Ge akt på vad ni hör!”

Sångaren sjunger:

Hjälp mig höra, hjälp mig vörda
ordet,  som du givit mig!
Lyktan för min fot det vare
Och ett ljus på all min stig!
Låt ej Anden från mig vika,
Gör mig rädd för allt som kan
Mig förvilla och mig draga,
bort från dig min Frälserman."

torsdag 24 november 2011

Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er


Jesus säger:

Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.” (Markus 4: 24-25)

Vad menar Jesus med ordspråket att med det mått vi mäter skall det mätas upp åt oss och mer skall vi få och den som har skall få och den som inte har, från honom skall det tas också det han har?

Det kan ju vara lätt att studsa till inför ett sånt ordspråk. Borde inte Jesus sagt tvärtom? Att från den som har skall tas och den som inte har skall få?

Just genom att ordspråket är så tvärt emot, får oss att tänka efter. Vad menar Jesus egentligen?

Ja, han talar inte om ägodelar. Han talar fortfarande om Ordet, om hörandet.

Han säger:

”Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er”

När Gud säger till oss att Jesus har dött för våra synder och att vi är rättfärdiga genom honom, och vi då säger: ”Han har nog dött för andra. Men han har inte dött för mig. Om Gud ska ta emot mig så måste jag visa en motprestation”. Vad har vi då mätt upp för vår själ? Har vi inte använt en mindre linjal än Guds? Har vi inte gjort Gud till lögnare om vi inte räknar in oss i Guds Sons försoningsverk?

Men om vi säger : ”Jag är visserligen en syndare, men Gud säger att Kristus Jesus kommit till världen för att frälsa syndare. Jag är visserligen ovärdig, men frälsningen grundas inte på min värdighet, utan på Jesu värdighet. Jag är visserligen skyldig att dö, men Jesus har redan dött för mig. Jag behöver inte dö för evigt, Jesus har gett mig evigt liv genom sin korsdöd och det får jag tro och förtrösta på.” Om vi säger så, då har vi mätt upp hela Guds frälsning åt oss själva, då har vi tillämpat det Jesus gjort för oss på våra själar.

Jesus säger idag:

”Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.’"

När vi tillägnar oss den frälsning som Gud skänkt oss i Kristus Jesus, då ger Gud oss mer än vi kan förstå. Han ger oss hela sin himmel, en evig glädje i gemenskap med honom, full förlåtelse och fullt barnaskap.

Den förlorade sonen, som satt och mindes faderns hus, när han satt smutsig och utfattig bland svinen, han kunde mäta upp detta som sin slutdestination. Men han mätte i alla fall upp en plats i faderns hus som tjänare, när han planerade att säga:

”Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare.” (Luk. 15:18, 19). Då hade han i alla fall mätt upp ett återinträde i hemmet. Men fadern gav honom ännu mer. Han fick tillbaka barnaskapet och en plats i hemmet.

Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.” (Luk. 15:22 - 24)

Jesus säger idag:

”Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få.

onsdag 23 november 2011

Hur ska vi lyssna?


Jesus säger :

”Ge akt på vad ni hör!”

Det betyder inte bara att se upp med det vi inte ska höra, det betyder också att begrunda när vi hör Guds Ord, när det förkunnas rent och klart.

·      Låt oss lyssna uppmärksamt. Vi läser i 2:a Mosebok: ”om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt vad jag säger, skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner.” (2 Mos. 23:22)
·      Låt oss lyssna så att vi förstår att Guds ord riktar sig oss personligen, precis som profeten Samuel när prästen Eli sade åt honom att säga till Gud: ”Tala, Herre, din tjänare hör”.
·      Låt oss lyssna så att vi begrundar i våra hjärtan det Gud säger till oss. Det står två gånger om Maria att hon bevarade i sitt hjärta vad Gud hade sagt (Luk. 2:19, 51). Detta trots att hon inte alltid förstod hur allt hängde samman.
·      När vi begrundar Ordet, låt oss be att Ordet öppnar en dörr i våra hjärtan. Vi vet att Gud kan göra det eftersom Paulus uppmanade församlingarna att be att en dörr öppnades för Ordet när han predikade (Kol 4:3). Vi vet också att Gud gjorde det (Apg. 14:27, 1 Kor 16:9, 2 Kor. 2:12).

Låt oss höra Guds Ord, höra det ofta, höra det med tacksamhet, med glädje, med längtan.

måndag 21 november 2011

Ge akt på vad ni hör!


Hör, du som har öron att höra med!"

Över oss sköljer varje dag mängder av ord. Och också kristna kan smutsas ner av tal som inte är nyttigt att höra. Mycket som kallas kristet har ingenting alls med sann kristen tro att göra. Därför säger Kristus med allvar till oss:

Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Ge akt på vad ni hör, säger Kristus. Låt oss inte lyssna på vad för skräp som helst.

Och det vi lyssnar på, när det kommer från Gud, låt oss lyssna och bevara det i våra hjärtan.

I många kyrkor predikas den fria viljans evangelium, inte nådens evangelium. I många sammanhang hyllar man människans rätt att själv tolka och bortförklara allt som är besvärligt i Guds Ord, man tror att frälsningen är ett samarbete mellan människa och Gud, inte en fri gåva av nåd.

Det är synd om människor som är fångna i dessa sammanhang. Låt oss räcka dem nådens evangelium, budskapet om vår Frälsare Jesus Kristus. Men vi skall aldrig tillåta oss att lyssna till och ta åt oss av deras falska läror.

Jesus säger om fårens förhållande till den gode herden:

fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.  Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst." (Joh. 10:4 -5)

Paulus skriver:

ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.” (Rom. 16: 17) 

Jesus säger idag:

”Ge akt på vad ni hör!”

Vad behöver våra hjärtan höra?


”Hör, du som har öron att höra med!

Om vi inte hört det förut, låt oss höra det idag. Höra, inte bara med våra fysiska öron, utan också med våra hjärtan. Skriften säger:

var och en som tror på honom skall ha evigt liv.” (Joh. 3:15)
”var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."  (Apg. 10:43)
det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg. 13: 38)
evangelium…är en Guds kraft som frälser var och en som tror.” (Rom 1:16)  
”Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.” (Rom 10:4)  
”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.” (1Joh. 5: 1)


”I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan” (Hebr. 3: 15) 

Hör, du som har öron att höra med!"

söndag 20 november 2011

Vad Gud gör med oss genom sitt Ord


Paulus skriver:

I honom har…ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.” (Ef. 1: 13)

Paulus skriver:

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” (Rom. 10: 17)

Jakob skriver:

I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord.” (Jak. 1: 18)

Likaså Petrus:

”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.” (1Petr. 1: 23)

Genom sitt Ord visar Gud att vi alla misslyckats med att leva de liv Gud menat att vi skall leva, i renhet, i trohet och i kärlek. Att det är så bekräftar våra samveten. 

Genom sitt Ord visar Gud att den lydnad Gud förväntade av oss, den uppvisade Jesus Kristus, Guds evige Son när han blev människa och levde här på jorden. 

Genom sitt Ord visar Gud att han räknar Jesu förtjänst, han rättfärdighet, hans lydnad och helighet som vår. Gud förlåter oss vår synd därför att Jesus Guds Son straffats i vårt ställe på korset. Var och en som tror att Jesus är försoningen för våra synder är ett Guds barn, är en troende.

”Hör, du som har öron att höra med!

lördag 19 november 2011

Gud använder sig av mänskliga ord och mänskligt språk för att ta sig in i våra hjärtan


”Hör, du som har öron att höra med!

Om man aldrig lyssnar kommer man aldrig höra, och vad tjänar det till att ha andlig hörsel om man inte hör med sina fysiska öron? Vad tjänar det till att lyssna om man ändå inte ger akt på orden, om man låter tankarna fara iväg? 

Och även om det bara är de som har den andliga hörseln som hör Gud tala in i hjärtat, så är det också sant att Gud skapar den andliga hörseln genom vanligt fysiskt tal, genom att vi läser den heliga Skrift eller lyssnar på Guds Ords förkunnelse i kyrkan.

Vid sidan om dopet är evangeliets förkunnelse Guds redskap för att omvända syndare. Guds apostel Paulus säger till församlingen i Efesus:

I honom har…ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.” (Ef. 1: 13)

Till romarna säger han:

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” (Rom. 10: 17)

Jakob skriver:

I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord.” (Jak. 1: 18)

Likaså Petrus:

”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.” (1Petr. 1: 23)

fredag 18 november 2011

Utan öron eller med öron


När Jesus säger:

Hör, du som har öron att höra med!"  (Markus 4: 23)

Så är de egentligen en uppmaning att höra rätt, inte bara att höra.

Uttrycket använde Jesus efter många av sina, ibland svårbegripliga, liknelser och det används i Uppenbarelseboken, efter vissa svårtolkade texter. D.v.s. även om det ser ut så, så har faktiskt inte alla människor öron. 

Det är bara dem som Gud gett andlig hörsel som hör vad Jesus säger d.v.s. förstår vad han säger. Många hör, många lyssnar, men bara få har andliga öron, andlig hörsel så att man förstår.

”Hör, du som har öron att höra med!" (Markus 4: 23)