söndag 15 mars 2015

Jesus sade till Bartimeus: Vad vill du att jag skall göra för dig?

Tiggaren tilltalar Kristus med ord som inte översteprästerna, inte de skriftlärde och fariséerna tordes använde, men som tiggaren Bartimeus visste var giltiga.

Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!   (Lukas 18)

Davids Son var titeln på Messias, den Frälsare som det gamla förbundets skrifter hade utlovat. Hittills hade Kristus undvikit titeln så mycket som möjligt p.g.a. de politiska och inomvärldsliga ideal som judarna hade knutit till Messiastanken. Det var bara i Samarien som Han hade deklarerat sig själv vara Messias till en ensam kvinna (Matt.9: 27). Men nu, när Han hade den sista vandringen framför sig, hade tiden kommit för judarna att få veta att Jesus är den rättmätige arvingen till Davids tron och att Han skulle dö som en sådan.


Davids son, förbarma dig över mig!" Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?

Är det inte en underlig fråga? Men kanske vi kan skåda ett leende i Kristi ansikte. Genom sina tomma ögon kunde den blinde inte se, men han kunde kanske höra det på Hans röst. I frågan vilar ett löfte. Kristus ville att Han skulle säga det. Han ville att Han skulle lägga fram sin bön för Honom.

Vad vill du att jag skall göra för dig?

Det är så Han lägger den gyllene nyckeln till den himmelska välsignelsen i den blinde tiggarens hand. "Ser Gud inte mina bekymmer, ser Han inte hur jag lider och plågas?" Jo, han gör det. Men Han vill, om vi tror på Honom, att vi ska säga det också.

Vad vill du att jag skall göra för dig?

Säg det till Honom! Låt oss lägga våra bekymmer i Hans hand. Det är då Han lägger den gyllene nyckeln till välsignelsen i våra händer.

"Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1Petr.5:7)

"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Luk. 11:9)

Han vill inte att vi skall få andliga välsignelser utan att vi ber om dem, för att vi ska veta vem som ger oss dem. Ändå är vi oerhört snabba att glömma att tacka när vi bett till Honom och också fått vad vi ber Honom.

Dagens text lär oss att be Gud och åkalla Honom. När vi suckar, så kanske han egentligen vill säga till oss:

Vad vill du att jag skall göra för dig?

Han vet vad vi vill ha, men Han vill också att vi ska be om det.

Jakob säger:

"Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber." (Jak.4: 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar