torsdag 30 oktober 2014

Vem Antikrist är

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.
Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.(2 Tess 2:7-17)

Den andra orsaken till att församlingen i Thessaloniki inte behövde oroa sig för att Herrens dag redan kommit var att Herrens dag skulle vara så uppenbar och klar. Vår ”Herre Jesus [kommer] att döda [den laglöse, d.v.s. Antikrist] med sin muns anda, när han visar sig vid sin ankomst” (2 Tess. 2:8)

Han visar sig. Det är alltså inte som vissa väckelsekristna säger, att Jesus kommer osynligt och i största hemlighet tar med sig de troende. Nej, ” han visar sig vid sin ankomst”.

Skriften säger: ”Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom,
och alla jordens stammar skall jämra sig över honom.” (Uppb. 1: 7)

Vi kan inte veta precis när detta sker. Det var inte lätt att avgöra ens på apostlarnas tid. Aposteln säger att ”redan är ju laglöshetens hemlighet verksam.” (2 Tess 2: 7)

Johannes skriver att ”liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.” (1 Joh 2: 18)

Antikrist hade alltså inte ännu trätt fram, men det var inte lätt att avgöra eftersom många små antikrister trätt fram, laglöshetens verksamhet var redan i kraft.

Församlingen i Thessaloniki, men även församlingen i Korint och Galatien kände av detta, att självutnämnde maktmänniskor trädde fram som gjorde anspråk på samma auktoritet som Jesu apostlar. Man ifrågasatte Paulus auktoritet, fast Petrus och de övriga lärjungarna redan godkänt den, och man spred sina egna brev och sin egen lära.

Maktkampen har följt Kristi Kyrka redan från begynnelsen. Jakob och Johannes ville sitta på tronen tillsammans med Jesus (Mark 10: 37), lärjungarna stred om vem som var den störste (Lukas 22: 24).

Är inte höjden av maktanspråk det som aposteln beskriver tre verser innan dagens text, att någon ”sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (” 2 Tess 2: 4)

Kan då verkligen någon människa vara så maktgalen att han sätter sig i Guds tempel eller Guds hus, Guds kyrka, och gör anspråk på att vara Gud eller ersätta Kristus. Kristus är ju Kyrkans huvud enligt Bibeln. Kan då någon människa vilja göra anspråk på att vara Kyrkans huvud? Låt oss slå upp och läsa direkt ur katolska kyrkans katekes:

I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt." (882:362) Helt i linje med den ställning man tillskriver påven som Kristi ställföreträdare tillmäter man honom också gudomlig läroauktoritet och en ofelbarhet som Skriften bara tillskriver Gud själv (Jak.3:2). Rom lär att "Biskopen av Rom, biskopskollegiets huvud, innehar denna ofelbarhet i kraft av sitt ämbete. Det sker när han som alla troendes högste herde och lärare stärker sina bröder i tron, förkunnar en lära i tros- och moralfrågor genom ett slutgiltigt avgörande." (KKK 891 :378). Påven Pius XII invigdes till sitt ämbete
med orden: "Jag anförtror åt dig tiaran med de tre kronorna, för att det må vara känt att du är alla furstars och kungars fader, hela världens härskare och vår Herres Jesu Kristi ställföreträdare, till vilken alla ära och härlighet hör från evighet till evighet." (citerat i A Summary of Christian Doctrine, Koehler, Concordia 1951, s. 277)

Hur har det då kunnat gå så snett? Ja, vi ser att maktkampen inom kyrkan inte stannade med Jakob och Johannes. Präster och biskopar var samma tjänst i den gamla kyrkan, men de uppfattades som tjänare, inte som herrar. Men redan under de första århundradena började man göra en åtskillnad mellan präst och biskop så att en biskop skulle styra flera församlingar, en tid senare så utmönstrades ärkebiskopar och patriarker som skulle stå ovanför biskoparna och något senare menade sig biskopen i Rom kunde stå till och med över alla andra biskopar och patriarker i hela världen. Han satt, sade han på Petrus stol, och Petrus hade ju varit ledare för den första kyrkan. Men några sådana anspråk hade Petrus aldrig gjort. Till och med Paulus kunde tala Petrus tillrätta (Gal 2:11).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar