lördag 25 oktober 2014

Guds löfte är motsatt lagen

Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte.” (Gal 3: 17ff)


Han kallar det ett testamente. Det betyder att man ärver något. Gud gav Abraham många saker i arv. Men det viktigaste var löftet om rättfärdighet, att alla folk skulle välsignas genom hans avkomma.

Han förklarar att detta syftar på Kristus:

Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din
avkomling som är Kristus.”(Gal 3: 16 f)

Det är en stor skillnad mellan lag och löfte. Somliga tänker sig att Guds barn är man om man verkligen uppfyller Guds lag. Självklart vill alla Guds barn lyda Guds vilja. Men man blir aldrig ett Guds barn genom lagen och man förblir inte heller ett Guds barn genom Guds lag.

Löftet visar hur vi är beroende av Gud för frälsningen. Lagen visar hur allt är beroende av människan. Löftet fokuserar på Guds gåva. Lagens fokuserar på människans plikt. Löftet säger att vi får tro att vi äger det Gud ger: hans rättfärdighet. Lagen kräver fullkomlig lydnad.

Lagen och löftet utesluter alltså varandra. Frälsningen kan bara vila på ett löfte från Gud som vi tar emot i tro. Om vi kunde uppfylla Guds lag skulle frälsningen också komma ur lagen Men eftersom vi aldrig till evig tid förmår att uppfylla Guds bud, så måste frälsningen vila på Guds löfte.

Abraham trodde Gud på hans ord. Han litade inte på sitt eget omdöme, sitt eget förnuft eller sin egen känsla. Därför tog han med sin son till Moria berg fast han inte begrep varför Gud befallt honom det.

Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” (1 Mos 22:8) sade han till Isak. Isak blev inte offrad. Men när Kristus kom över tusen år senare, så ropar Johannes Döparen: ”Se Guds lamm som tar bort världens synd!”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar