onsdag 19 augusti 2015

Jag tror på Jesus Kristus vår HERRE

"'Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre...' (Ur Andra trosartikeln, apostoliska trosbekännelsen).

Om du nu blir tillfrågad: 'Vad tror du med hänsyn till andra artikeln om Jesus Kristus?', svara då i korthet: 'Jag tror, att Jesus Kristus, Guds sannskyldige Son, är vorden min Herre.' Vad betyder nu detta att 'varda en Herre'? Det betyder, att han har återlöst mig från synd, djävul, död och all olycka. Ty förut har jag icke haft någon herre eller konung, utan har varit fången under djävulens våld, fördömd till döden och snärjd i synd och blindhet.

Ty då vi voro skapade och av Gud, vår Fader, hade mottagit allehanda gott, kom djävulen och bragte oss i olydnad, synd, död och allsköns olycka, så att vi kommo under Guds vrede och onåd och dömdes till evig död, såsom vi hade förskyllt och förtjänat. Då fanns ingen råd, hjälp eller tröst, till dess denne Guds ende och evige Son av outgrundlig godhet, förbarmade sig över vår jämmer och vårt elände och kom från himmelen för att hjälpa oss. Så äro nu alla dessa

tyranner och plågare fördrivna, och i deras ställe har trätt Kristus Jesus, en livets, rättfärdighetens, alla goda gåvors och all salighets Herre; han har ur helvetets gap ryckt oss arma, förlorade människor samt vunnit och befriat oss och åter bragt oss under Faderns välbehag och nåd och tagit oss såsom sin egendom under sitt skydd och beskärm för att regera oss med sin rättfärdighet, vishet och makt, sitt liv och sin salighet.

Det må alltså gälla såsom huvudsumman av denna artikel, att det lilla ordet 'Herre' rätt och slätt innebär detsamma som återlösare, d.v.s. den som fört oss från djävulen till Gud, från döden till livet, från synden till rättfärdigheten och som behåller oss vid detta. Men de stycken som sedan följa efter varandra i denna artikel, hava ingen annan uppgift än att förklara denna återlösning och närmare ange, huru och varigenom den har skett, d.v.s. vad den har kostat honom och vad han har offrat och satt på spel för att vinna oss och bringa oss under sitt herradöme: nämligen att han har blivit människa, avlad och född av den Helige Ande och Jungfrun utan all synd, för att så bliva herre över synden, att han vidare lidit, dött och blivit begraven, för att han för mig skulle göra till fyllest och betala vad jag förskyllt, icke med silver eller guld, utan med sitt eget dyra blod. Och detta
allt fördenskull, att han skulle bliva min Herre, då han ju för sin egen skull ej gjort eller behövt göra något av detta. Sedan har han uppstått igen, uppslukat och förtärt döden och slutligen uppfarit till himmelen och tagit väldet på Faderns högra sida, så att djävulen och alla väldigheter måste vara honom underdåniga och ligga för hans fötter, till dess han slutligen på den yttersta dagen avskiljer och befriar oss från den onda världen, från djävul, död, synd m.m."


(M. Luther. Ur "Luthers stora katekes").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar